Algemene Voorwaarden

1. Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, bestelling en overeenkomst. Tenzij Ibiza Dreams zich schriftelijk met andere voorwaarden akkoord verklaart. Als er artikelen worden besteld bij Ibiza Dreams, verklaart men zich akkoord met de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden.

1. Application

These conditions apply to all sales transactions including special offers, order confirmations, deliveries and any other agreement unless otherwise agreed upon in writing. Upon ordering articles at Ibiza Dreams, the buyer subsequently agrees to accept the General Sales Conditions as such.

2. Informatie

Alle informatie op de website van Ibiza Dreams is zorgvuldig samengesteld. Het is echter niet uit te sluiten dat bepaalde informatie niet up to date is. Ibiza Dreams is hiervoor niet aansprakelijk. Ibiza Dreams is evenmin aansprakelijk voor informatie en prijzen welke door derden op de website zijn geplaatst, zoals tarieven, mededelingen en/of de gevolgen van hierdoor ontstane transacties.

2. Information

All information, details and prices on the Ibiza Dreams website is carefully put together and updated regularly. Although it cannot be excluded that minor errors may occur. Ibiza Dreams is not liable here for, or for any consequential damage caused by incorrect information, prices or any other faulty details published by a third party.

3. Bestellen

Na een geplaatste bestelling ontvangt de consument direct een kopie bestelling of bevestiging per e-mail met het besteloverzicht en de totale kosten. Alle bestellingen worden normaliter binnen vijf werkdagen na ontvangst van betaling bij GLS ter bezorging aangeboden. Mochten zich technische storingen voordoen, dan is er sprake van overmacht en wordt de bestelling zo spoedig mogelijk ter bezorging aangeboden. Ibiza Dreams zal u hiervan op de hoogte houden.

Ibiza Dreams is niet aansprakelijk voor vertragingen die worden veroorzaakt door GLS.

Ibiza Dreams betracht de grootste zorgvuldigheid bij het in ontvangst nemen van bestellingen en het verzenden van bestelde artikelen. Desondanks kan het voorkomen dat een bestelling onvolledig worden geleverd. U dient dit binnen 7 dagen na ontvangst van u bestelling te melden. De levering zal dan eventueel op kosten van Ibiza Dreams aangevuld of opnieuw worden gedaan.

3. Ordering

After placing an order, the buyer receives a confirmation by e-mail containing an overview of the ordered articles and the total cost. The aim is to have the goods ready for transport by GLS, or any other national or international delivery company within 5 working days after receipt of payment. In case of an unforeseen delay or any other discrepancies caused by force majeure, the goods will be prepared for transport as soon as possible and the buyer will be kept up to date.

Ibiza Dreams is not liable for any delays caused by GLS, DHL or any other national or international delivery company.

Ibiza Dreams takes the greatest care receiving, proceeding and preparing goods for transport. Should it occur that an order is being delivered incomplete, this is to be reported within 7 days after receipt. The delivery shall be completed or renewed and any additional costs may be covered by Ibiza Dreams.

4. Prijzen en betalingen

Alle prijzen in onze brochure en prijslijst zijn in euro’s en exclusief btw. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat u het aanbod aanvaardt. Bezorging van de bestelling vindt pas plaats als de betaling door Ibiza Dreams is ontvangen.

Voor de verzending van de artikelen brengt Ibiza Dreams de daarvoor noodzakelijke portokosten in rekening.

4. Prices and Payment

All prices are in EUR and are excluding VAT. An agreement is evidenced when an offer has been accepted. Shipment of the purchased items is taking place after the payment has been received by Ibiza Dreams.

Delivery costs are not included and are charged to the buyer.

5. Bezorging

De bezorgtermijn is indicatief en is dan ook nimmer een fatale termijn. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nimmer met meer dan één week overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht.

De bestelling wordt normaliter binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van betaling bij GLS ter bezorging aangeboden. GLS bezorgt in de regel de volgende dag mits het afleveradres binnen Nederland is. Bij ‘niet thuis’

ontvangt de geadresseerde een kaartje in de brievenbus met daarop nadere informatie over het postkantoor waar het pakketje afgehaald kan worden. Voor het niet tijdig bezorgen door GLS kan Ibiza Dreams niet aansprakelijk worden gesteld.

5. Delivery

The delivery term is an indication and cannot be determined in advance. However, the actual delivery term shall not exceed the estimated delivery term with more than one week, except when there is a situation of force majeure.

The ordered goods are normally dispatched within 5 working days after receipt of payment. Ibiza Dreams is not liable for any failure in the delivery caused by GLS, DHL or any other national or international delivery company.

6. Eigendomsvoorbehoud

Het eigendom van de geleverde artikelen gaat pas over, indien al hetgeen op grond van enige overeenkomst aan Ibiza Dreams is verschuldigd, is voldaan. Het risico ter zake van de artikelen gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

6. Property and ownership

The ownership of the delivered articles is passed over to the buyer at the time of delivery, only if all conditions of any agreement with Ibiza Dreams, are met. The risk involved with the purchase is submitted to the customer at the time of delivery.

7. Vragen / klachten

Mochten er vragen of klachten zijn over de aangekochte artikelen, dan wordt verzocht om ons hierover per e-mail (info@ibizadreams.nl) te berichten. Men ontvangt zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 3 werkdagen bericht.

7. Questions / complaints

In case of a complaint concerning the purchased goods, the buyer is requested to notify Ibiza Dreams hereof by e-mail (info@ibizadreams.nl). A reply will be sent back as soon as possible and not later than 3 working days after receipt.

8. Bescherming van persoonsgegevens

Ibiza Dreams vindt het zeer belangrijk dat de door de consument verstrekte gegevens zorgvuldig en vertrouwelijk worden behandeld. Ibiza Dreams zal de verstrekte persoonsgegevens niet doorgeven aan andere partijen, met uitzondering van derden die worden ingeschakeld bij de uitvoering van de bestelling.

8. Protection of personal data

Any information and/or personal data provided by the customer is treated with respect for privacy and kept confidential. Furthermore, Ibiza Dreams will not disclose any personal data to a third party, except to parties directly involved with executing the order.

9. Aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid van Ibiza Dreams en de producten van Ibiza Dreams voor alle schade, van welke aard dan ook, direct of indirect wordt uitgesloten. Ibiza Dreams is evenmin aansprakelijk voor de schade die bij de uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt. Ibiza Dreams aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van Ibiza Dreams. De aansprakelijkheid van Ibiza Dreams is steeds beperkt tot maximaal het bedrag van de aankoopprijs van betreffend artikel.

9. Limitation of liability

Ibiza Dreams undertakes no liability for any direct or indirect damage or commercial loss, related to its products. Neither is Ibiza Dreams liable for any damage caused by a third party involved in the execution of the agreement and/or the production process. Ibiza Dreams accepts no liability for any damages caused by the use of its product. The liability shall in any case be limited to a maximum amount equivalent the total price of the article/articles in question.

10. Overmacht

Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Ibiza Dreams in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door de consument dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Ibiza Dreams gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

10. Force Majeur

Ibiza Dreams may suspend performance under this contract for reasons originating from and/or caused by a force majeur situation and no liability is accepted under such circumstances for any damage resulting from a suspension or cancellation of the agreement. Ibiza Dreams shall judge such a situation pursuant to rationality and reason and shall act accordingly.

11. Toepasselijk recht

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing.

11. Applicable law

All rights, obligations, orders, special offers and agreements governed by the General Sales Conditions, including these conditions are conducted according to Dutch law.

12. Bedrijfsgegevens

By Dreams Postadres:

L.A Braakstraat 31
1432PP Aalsmeer
E-mail: info@by-dreams.com
KVK nummer: 59922265
BTW nummer: NL111450585B02

12. Company details

By Dreams

L.A Braakstraat 31
1432PP Aalsmeer
E-mail: info@by-dreams.com
Commercial register number: 59922265
VAT number: NL111450585B02

X
Add to cart